Mindeplade på eg i Birkelse have, Åby sogn, Jammerbugt kommune
Fra Johs. Vejlagers GENFORENINGSMINDESMÆRKERNES HISTORIE kan følgende, som er skrevet i 1939, gengives:

Gennem Birkelses store, smukke park løber Ryå som skel mellem Hjørring og Aalborg amter, således at Åby sogns vestlige del hører til Hvetbo herred i Hjørring amt, medens den øvrige del ligger under Kær herred i Aalborg amt.

På stammen af et af parkens store, gamle bøgetræer er der af hofjægermesterinde Skeel til Birkelse og af Vedsted foredragsforening opsat en bronceplade til minde om genforeningen.

Ideen til dette mindesmærke fremkom ved en af Vedsted foredragsforening afholdt fest på genforeningsdagen i 1920, som hofjægermesterinde Skeel velvilligt havde givet plads for i godsets smukke park. Denne festplads blev første gang benyttet ved genforeningsfesten, og talerstolen stod rejst under en efter vendsysselske forhold vældig bøgekrone. Ved festen bød malermester Jens Olsen, Birkelse, i sin egenskab af foredragsforeningens formand, velkommen og indledede festen med et lille digt, inspireret af folkestemningen og genforeningsglæden, og hvor bøgen, under hvis krone festen holdtes, fører ordet. Den gamle bøg er digterisk symboliseret som moderlandet, der har ventet og håbet gennem 56 år. Hofjægermesterinde Skeel ønskede, at denne versificerede velkomst skulle hugges i sten eller på anden måde bevares for kommende slægter, som et udtryk for folkestemningen i Danmarks gyldenår, og overlod til malermester J. Olsen at finde, hvorledes det kunne gøres. J. Olsen udførte derfor en tegning til en mindeplade, der støbt i bronce opsattes på stammen af det store bøgetræ. Mindepladen er formet som det danske våbenskjold. Øverst er en afbildning af bøgetræet, til hvis stamme pladen er fæstnet, og ved træets rod to stiliserede løver, og tre og tre hjerter danner sammen med bølgelinjer skel mellem indskriftens tre afsnit.

GENFORENINGSDAGEN 1920
DEN GAMLE BØGS VELKOMSTHILSEN
-------------
HER BØGEN HAR STAAET OVER HALVHUNDRED AAR
OG HAR STEDSE PAANY KLÆDT SIG GRØN,
THI DEN BAR ET VIDUNDERLIGT HAAB I LØN:
SØNDERJYLLAND TILBAGE VI FAAR
-------------
OG NU ER DEN KOMMEN, DEN VENTEDE DAG,
DA DANNEBROG VAJER MOD SYD;
NU BØGEN DEN JUBLER UD MED FRYD:
VELKOMMEN UNDER MIT DANSKE TAG.
VELKOMMEN ALLE I DAG!

Mindepladen opsattes og afsløredes ved en genforenings- og folkefest Valdemarsdag 1921, hvor den daværende sønderjyske folketingsmand Chr. Ernst Christensen og sognets daværende præst, 0. Gram, Åby, talte. Sidstnævnte foretog afsløringen.

På den samme festplads, under de gamle bøgekroner, afholdes hvert års Valdemarsdag en folke- og genforeningsfest.